مانیفست | PRS

شما باید بدانید که هیچ انسانی غیرقانونی نیست.اینکه ما یک انسان را غیرقانونی بشماریم, متناقض است. انسان
می تواند زیبا یا زیباتر باشد. انسان می تواند باانصاف یا بی انصاف باشد. ولی غیرقانونی؟ چگونه یک انسان می
تواند غیرقانونی باشد؟
(الی ویزل)

مهاجران و پناهجویان در اروپا میهمانان ناخوانده هستند. از زمانی که ورود به اروپا از راههای قانونی تقریبا
غیرممکن شده است, مهاجران از راههای غیرقانونی به اروپا می آیند که با خطر مرگ همراه است . کسی که بدون
جواز اقامت یا دولدونگ دراروپا زندگی کند, غیرقانونی خوانده می شود. تمام امکانات و راههای سفرو اقامت در
اروپا نیز کاملا برنامه ریزی شده محدود و مسدود شده است. و این گونه است که شمار زیادی از انسانها اجبارا
غیرقانونی می شوند.

دیگر فقط این قلمرو کشورها نیستند که با مرزها از هم جدا می شوند, بلکه مرزها انسانها را از هم جدا می کنند.
مرزها همه جا هستند: از اداره ی سوسیال تا بانهوف, از مرکز شهر تا حاشیه ی شهر و هر جا که انسانها وحشت
دارند که از آنها برگه هویت خواسته شود.

زندگی در وضعیت ناامن و غیرقانونی یعنی زندگی در ترس و وحشت مداوم: ترس از شکایت و اخاذی و حق
السکوت, چرا که آشکار شدن هویتشان دیپورت فوری را در پی دارد.زندگی غیرقانونی یعنی نداشتن هیچگونه
حمایت و حقی در برابر ادارات, کارفرما و صاحبخانه. زندگی غیرقانونی یعنی زندگی بدون حقوق اجتماعی, یعنی
نداشتن هیچ حقی در صورت بیماری و تصادف, یعنی نداشتن حق دفاع از خود حتی اگر مورد تجاوز و تعدی قرار
بگیرد. انسانهای غیرقانونی از روابط اجتماعی وحشت دارند. کودکانشان نمی توانند به مدرسه و مهد کودک بروند,
جوانانشان نمی توانند آموختن حرفه ای را شروع کنند.

حمایت سیاسی و عملی از پناهجویان در مبارزه شان علیه روند غیرقانونی شمردن انسانها, مبارزه برای این حق که
اساسا حقی داشته باشند از برنامه ی بسیار مهم مبارزات ضد راسیستی است.

هر انسانی حق دارد که خود ش تصمیم بگیرد کجا و چگونه زندگی کند. طبق قوانین حقوق بشر همه ی انسانها از هر
ملیت و هویتی باید از حقوق سیاسی و اجتماعی برابر برخوردار باشند, اما تنظیم قوانین مهاجرت و امتناع
سیستماتیک از پذیرش پناهجویان نقض آشکار این قوانین و بی حرمتی به حقوق بشر است.

ما خواهان حق مسافرت آزادانه ی پناهجویان هستیم. ما می خواهیم که پناهجویان صاحب کار و برگه ی هویت شوند.
ما خواهان برخورداری پناهجویان از مراقبت های پزشکی, مدرسه و دوره های کارآموزی, مسکن و نیازهای اولیه
ی زندگی هستیم.

زیرا هیچ انسانی غیر قانونی نیست.

Kassel 1997 | documentaX

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

Verbinde mit %s